Czym sie zajmuje komornik sądowy?

W sytuacji, gdy wierzyciel bądź firma windykacyjna nie są w stanie wyegzekwować długu, sprawa zostaje najczęściej skierowana do sądu i rozpoczyna się postępowanie komornicze. To właśnie komornik sądowy ma prawo do dokonywania egzekucji długu, występuje tutaj w roli gwaranta wykonalności wyroku.

Co może komornik sądowy Mielec?

W przypadku, gdy osoba zaciągająca pożyczkę, czy kredyt jej nie spłaca, konieczne staje się wyegzekwowanie od niej długu. Komornik sądowy Mielec jest co prawda funkcjonariuszem publicznym , działającym przy sądzie rejonowym, jednak co ważne prowadzi własną działalność gospodarczą i działają na własny rachunek. Komornik sądowy Mielec dokonuje egzekucji według wyroku sądu i poprzez środki w nim wskazane. Jego celem jest uzyskanie ustalonej kwoty pieniężnej. Co ważne jeżeli zadłużony na etapie postępowania sądowego, nie przedstawił dowodów, że jego zobowiązanie zostało spłacone lub nie istnieje, to w trakcie egzekucji komorniczej nie może podnosić podobnych zarzutów.

Jak działa komornik sądowy Mielec?

Po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego do postępowania egzekucyjnego, komornik może przystąpić do czynności mających na celu egzekucję długu dopiero na wniosek wierzyciela i w środkach przez niego określonych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dłużnik spłacił dług w tym momencie, jeszcze przed rozpoczęcie egzekucji przez komornika.

Decyzja o egzekucji następuje na wniosek wierzyciela i to on może odstąpić od niej, jeżeli porozumie się z dłużnikiem. Aby rozpocząć egzekucję wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego, a w nim zawrzeć mię, nazwisko, adres, PESEL, numer dowodu osobistego, a także sumę należności o jakiej uzyskanie będzie się starał komornik oraz sposoby jej egzekwowania. komornik sądowy Mielec ma szeroki wachlarz instrumentów prawnych, dzięki którym może skutecznie przeprowadzać egzekucje z dóbr.

Ma on między innymi prawo do zajmowania rachunków bankowych dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych, ruchomości, praw majątkowych, oraz licytację nieruchomości. Może stosować środki przymusu, np. wkroczyć do domu dłużnika w asyście policji. Składniki majątku, które zostały zajęte mogą zostać poddane licytacji, których lista jest podana na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Czy można sprawdzić zadłużenie u komornika i jak go spłacić?

Komornik sądowy Mielec informuje w formie listownej, gdy wszczyna postępowanie egzekucyjne. Pismo zawiera wszystkie niezbędne dane, oprócz danych teleadresowych dłużnika, znajduje się tam informacja wyszczególniająca kwotę zadłużenia. Spłacamy wierzyciela poprzez komornika i aby uchronić nas przed dodatkowymi kosztami egzekucji, najlepiej spłaty dokonywać bezpośrednio u wierzyciela. Można również w niektórych przypadkach dokonać spłaty ratalnej długu, oczywiście pod warunkiem zgody wierzyciela. Warto też wiedzieć, że tytuł egzekucji komorniczej przedawnia się po sześciu latach, to jednak bieg tego trybu nie działa w trakcie trwania egzekucji i też nie uchroni nas (nawet po umorzeniu postępowania) przed kolejnym wnioskiem wierzyciela o ponowne przeprowadzenie egzekucji.